A bértámogatás szabályai

Gyakorlati összefoglaló veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának módosított szabályairól (nemzetgazdasági érdek esetén)

1. A támogatás kérése

A munkáltató kérheti a munkavállalóra, a munkavállalóval együttesen, ha

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és
 • nem tölti a felmondási idejét,
 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja - ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is - a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • a munkaadó legalább hat hónapja működik, és munkavállaló nem részesül a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók keretében történő támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.

2. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyi személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, amely nem haladhatja meg az alapbér adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

A támogatás köztehermentes.

3. A támogatás nyújtásának feltételei

A támogatás akkor nyújtható,

a)

 • ha a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,
 • ha a munkaadó
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - feltételeinek, valamint
  • e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül, és
  • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
  • bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és
  • hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Nem nyújtható támogatás a munkaszerződéstől történő munkakörben, munkahelyen, vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatáshoz

b)

ha a munkavállaló  vállalja,

 • hogy csökkentett munkaidőben dolgozik, és
  • ha a csökkentett munkaidő a korábbi munkaidő felét meghaladja, akkor a csökkentett munkaidőn egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára, és hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.
  • ha a csökkentett munkaidő a korábbi felét nem haladja meg, akkor egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg, és hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.
  • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és
  • azt, hogy a támogatás időtartamát követően visszatér a csökkentés előtti munkaidőhöz

és,

ha a munkaadó vállalja

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,
 • hogy a támogatás ideje alatt a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
 • hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
 • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét; nem kell ezt alkalmazni, ha a csökkentett munkaidő a korábbi felét nem haladja meg és egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg;
 • az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet; nem kell ezt alkalmazni, ha a csökkentett munkaidő a korábbi felét nem haladja meg és egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg.

4. Benyújtás igénylésének időszaka, módja, és az igénylés benyújtásának időszaka.

Csak a benyújtás utáni időszakra igényelhető, visszamenőleg nem.

Maximum 3 hónapra lehet igényelni.

Veszélyhelyzet időtartama alatt valamint a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 hónapon belül bármikor be lehet nyújtani.

A támogatási kérelmet elektronikus úton, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat https://nfsz.munka.hu/ oldalán közzétételre kerülő nyomtatványon lehet benyújtani (amely a cikk írásakor (04. 22. 16:30) még nem elérhető.)

5. A Kormányhivatal döntése

A hivatal 8. napon belül megvizsgálja és dönt a kérelemről.

Elfogadása esetén a határozathozatal napjával módosul a munkavállaló munkaszerződése a kérelemben vállaltak szerint, így nincs szükség a munkaszerződés külön módosítására.

6. A korábbi támogatás megszűnte esetén újabb kérelem

A korábbi támogatás és a munkavállaló tartási időszak lejártát követően újabb együttes kérelem nyújtható be, de csak olyan munkavállalóra, aki a korábbi támogatásban nem volt érintett.

7. Egyéb

Jogorvoslatra nincs lehetőség, elutasítás esetén legfeljebb még egyszer be lehet nyújtani a kérelmet.

Szankciók

 • Munkavállalónak vissza kel fizetnie a támogatást a munkaadónak, ha részére a támogatás a feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
 • Munkaadónak
  • a létszámtartási kötelezettség be nem tartása miatt arányosan vissza kell fizetnie a támogatást;
  •  a folyósított támogatásnak megfelelő összeget be kell fizetnie, ha a munkavállaló nem lett volna jogosult rá;

8. Fogalmak

 • csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő;
 • egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól;
 • létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására;
 • alapbér: kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is;
Forrás: Adótanácsadók Egyesülete

Érdekesnek találta a cikket? Ossza meg másokkal!

Megosztás Facebookon